Get in Touch


§ 1 Förening och hemort
Förening och hemort: TRM är en ideell förening och är verksam i Östergötlands län

§ 2 Mål och syfte
Mål och syfte: Föreningens verksamhet ska främst bestå av motorsportsevenemang.

§ 3 Oberoende
Oberoende : Föreningen TRM är religiöst och politiskt oberoende.

§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 5 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 6 Medlem
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar fastställd medlemsavgift till föreningen. Medlem har yttranderätt och förslagsrätt. Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmaste årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 7 Medlemsavgift
Medlemsavgift 200:- inkl moms
I priset ingår utställningsparkering på våra evenemang, samt inträde.

§ 8 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen tar till vara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen. Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag,
Styrelsen består av :
Ordförande: Rickard Nilsson
kassör: Kevin sjöström
Sekreterare: Robert Pantzar
Ledamot 1: Martin Fogelby
Ledamot2 : Matilda Axelsson

Klara datum för träffar 2017


6:e Maj 14.00-22.00

5:e Augusti 14.00-22.00

2:e September 14.00-22.00


Kontakt


Kontaktperson Rickard Nilsson

Phone 073-5292256

Email meetofthemonth@gmail.com